Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Z A R Z Ą D Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych zarządza się,
co następuje:

 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olkuszu w okręgu wyborczym nr 17.

2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 3 września 2017 roku.

3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Olkusz i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski

(-) Piotr Ćwik

 

 

Informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu publikowane będą w specjalnej zakładce: tutaj