Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD XXXII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 czerwca  2017 roku – godz. 15.30

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady.
 1. Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej        w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Moniki Drewniak na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVI/273/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/431/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gorenice – Zawada”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 5418/2, położonej w Olkuszu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zawadzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działki położonej w Zedermanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/341/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia gimnazjów kończących działalność 31 sierpnia 2017 r.
 2. Podjecie uchwały w sprawie chwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze krajowej nr 94 w miejscowości Zederman.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „ Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz- Osiek – Gorenice w miejscowości Osiek – etap IV”.
 2. Podjecie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.
 1. Uchwała Nr S.O.XIV/423/32/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie:  zaopiniowania sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za  2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na   dzień 31 grudnia 2016 r.
 2. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2017 r. dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok.
 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok.
 2. Uchwała Nr S.O.XIV/424/24/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i  Gminy Olkusz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta  i Gminy Olkusz za rok 2016.
 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.