Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Mieszkańcy często odwiedzający Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu z pewnością zauważyli zmiany, które zachodzą wewnątrz budynku. Długo oczekiwane remonty pomieszczeń biurowych przyczyniły się do poprawy komfortu obsługi klientów Urzędu. Rozpoczęła się również renowacja elewacji budynku.

Remonty

Niemal każde pomieszczenie biurowe w budynku olkuskiego magistratu zostało poddane remontowi. Wycyklinowano parkiety, pomalowano ściany, stare meble zastąpiono nowymi. Urząd wyposażono m.in. w nowe szafy, co znacznie przyczyniło się do powiększenia przestrzeni roboczej w biurach. Ma to szczególne znaczenie w związku z koniecznością wyłączenia z użytku „starej” części budynku. Dzięki działaniom podjętym przez burmistrza Romana Piaśnika, pracownicy Urzędu przyjmują klientów w komfortowych warunkach. Straż Miejska – z uwagi na to, że obsługiwany przez nią monitoring wymaga instalacji w biurze o dużej powierzchni – swoją siedzibę ma w pomieszczeniach parafialnych.

Renowacja elewacji

- Mieszkańcy chętniej przychodzą do Urzędu, gdy mogą w komfortowych i estetycznych warunkach załatwiać swoje sprawy. Zmiany doceniła też ostatnia niezależna kontrola warunków pracy. Plany sięgają jednak szerzej, gdyż renowacji doczeka się elewacja budynku, która od lat niekorzystnie wyróżnia się wśród frontów budynków zlokalizowanych wokół rynku. Liczę, że wydatek ten w znacznej części pokryją środki zewnętrzne, które Gmina Olkusz ma szansę pozyskać w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Już teraz otrzymaliśmy pierwszą część dofinansowania na wykonanie ambitnego planu uwzględniającego rewitalizację budynku dawnego starostwa oraz zagospodarowanie podziemi ratusza. Obecnie przygotowujemy dokumentację do ogłoszenia przetargów na realizację tych prac. Zapewniam, że będę z pełną konsekwencją dążył do poprawy estetyki miasta, w tym zabytkowej olkuskiej starówki – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Remonty

Efekty prac wewnątrz budynku magistratu już teraz są doskonale widoczne. Renowacja elewacji budynku powinna zakończyć się jesienią i wtedy mieszkańcy będą mogli ocenić estetyczną zmianę, która zajdzie w ścisłym centrum miasta. W tym samym czasie okaże się również czy Gmina Olkusz uzyska dofinansowanie na ten cel w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Informacja o zakwalifikowanych projektach zostanie opublikowana jesienią.

W związku z koniecznością wyłączenia z użytku części budynku Urzędu, zmianie uległa lokalizacja niektórych biur. Sprawy, z którymi mieszkańcy najczęściej przychodzą do Urzędu, a które nie wynikają bezpośrednio z nazwy wydziału, opisujemy w zestawieniu z numerem kompetentnego biura. Szczegółowy wykaz zamieszczony jest poniżej.

Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych

Pokoje 311, 111

- Zamówienia publiczne,

- Organizowanie  i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju praz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),

- Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,

- Organizowanie akcji deratyzacyjnych.

 

Biuro Rady        

Pokój 239

Informacje na temat:

- Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu,

- Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu, sesji Rady Miejskiej w Olkuszu,

- Podjętych uchwałach oraz złożonych interpelacjach przez Radę Miejską w Olkuszu.

Pokój 238

- Dyżury Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Pokój 125

- Sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym

Pokój 126

- Nakładanie świadczeń na rzecz obrony

 

Urząd Stanu Cywilnego

Pokoje 129, 134

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywlinego),

- Zaświadczenie o stanie cywilnym,

- Zgłoszenie urodzenia dziecka,

- Rejestracja zgonu,

- Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,

- Dokonanie zmiany imienia i nazwiska,

- Sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym,

- Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Pokój 205

 - Formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego,

- Formularz wymeldowania z pobyt stałego/czasowego,

- Formularz zgłoszenia  wyjazdu/powrotu  z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

- Wniosek o wymeldowaniu decyzją administracyjną z pobytu stałego/czasowego,

- Wniosek o wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców,

- Wniosek o udostępnienie danych rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców,

- Wniosek o nadawanie numeru PESEL dziecku urodzonemu za granicą przy  zameldowaniu na pobyt stały albo pobyt czasowy,

- Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w części A/B,

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,

- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców,

- Wniosek o skreślenie ze stałego rejestru wyborców z części B.

 

W okresie wyborczym są realizowane poniższe wnioski:

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców,

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

- Wniosek o udostępnienie spisów wyborców,

- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców,

 

 Pokój 206

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego,

- Formularz zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,

- Wniosek o nadawanie numeru PESEL przy przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Pokój 207

- Wniosek o udostępnienie  danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

- Wniosek o udostępnienie  dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

- Wydawanie dowodów osobistych,

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych/Koperty dowodowej,

- Wniosek o przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy,

- Wniosek o ustalenie żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,

- Wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej/żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzin,

- Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Pokój 326

- Informacje dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na odbieranie i transport nieczystości ciekłych,

- Wpisy do działalności regulowanej, sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,

- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia,

- Nadzór nad działalnością PWIK Sp. z o.o. w Olkuszu,

- Edukacja ekologiczna

Pokój 323

- Informacje dot. procedury związanej  z wycinką drzew,

- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej,

- plany łowieckie,

- spory wodne.

Pokój 120

- Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Olkusz, odśnieżanie, informacje dot. wywozu odpadów komunalnych, harmonogramy wywozu odpadów.

Pokoje 115, 119

- Deklaracje „śmieciowe”,

- Informacja o płatnościach za odpady komunalne

 

Wydział Drogowo – Inwestycyjny

Pokoje 309, 306, 307, 308, 332

- Realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,

- Prowadzenie remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych z nią obiektów budowlanych,

- Pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

- Wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie ustalonej  organizacji ruchu oraz prowadzenie robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych.

 

Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

Pokój 334
- Programowanie, koordynacja i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Olkusz.

 

Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków

Pokój 218

- Uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków i nie znajdujących się na obszarach  wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską wynikającą z ustaleń planów miejscowych,

- Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia,  niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych;

- Przygotowywanie wniosków i wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów planów miejscowych  w zakresie zagadnień konserwatorskich;

- Przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie Gminy, a także historycznych układów urbanistycznych czy ruralistycznych oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z Gminą;

- Przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,  a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku, w stosunku do obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych;

- Prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytku z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;

- Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;

- Opiniowanie wszelkich prac przy obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w szczególności znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- Wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków podjętych bez uzyskania wymaganego przepisami ustawy pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy z MWKZ, który w ciągu 48 godzin musi potwierdzić decyzję wstrzymująca te czynności.

Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

- Kompleksowa działalność związana z przygotowaniem, realizacja oraz rozliczeniem finansowym remontów obiektów zabytkowych

- Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskiwaniem krajowych zewnętrznych środków finansowych na remonty obiektów zabytkowych, w tym wdrażanie i rozliczanie projektów, które otrzymały ww. dofinansowanie

 Pokój 219

- Nadzór nad sporządzaniem projektów:

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Zapewnienie informacji o przeznaczeniu terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

- Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy pod bezpośrednim nadzorem Naczelnika Wydziału.

- Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego.

- Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia nieruchomości oraz zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Bieżąca obsługa osób w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Wydział Spraw Społecznych

Pokój 305

- zgłoszenie zgromadzeń publicznych,

- zawiadomienia o imprezach masowych,

- zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej,

-wydawanie Olkuskiej Karty Seniora,

- wydawanie Kopert Życia

- zgłaszanie kandydatur do Olkuskiej Nagrody Artystycznej,

- zgłaszanie kandydatur do Nagrody  „Cordis Nobilis”,

-kontakt z organizacjami pozarządowymi.

 Pokój 317

- obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- obsługa wniosków o wydanie zaświadczeń z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,

- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- obsługa wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,

- obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,

- obsługa wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

- obsługa wniosków wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,

- obsługa wniosków o wpis do rejestru żłobków o klubów dziecięcych,

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

- kontakt z jednostkami pomocniczymi gminy,

- budżet obywatelski.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem

Pokój 210

- Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, udostępnianie nieruchomości pod realizację inwestycji, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

 Pokój 211

- Wydawanie aktów własności ziemi, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, zlecanie realizacji opracowań geodezyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy, reprezentowanie Burmistrza przy realizacji prac geodezyjnych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomości w terenie.

Pokój 212

- Podziały/scalania, rozgraniczenia, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom

Pokój 204

- Nabycie, sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, przekształcanie nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Opłata adiacencka, renta planistyczna

 Pokój 122

- Obsługa finansowa – księgowanie opłat związanych z oddaniem nieruchomości stanowiących własność gminy w  najem, dzierżawę, użyczenie, wieczyste użytkowanie a także ich sprzedażą, przekształceniem, naliczeniem opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych opłat związanych z realizacją zadań Wydziału z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej

 Pokój 208

- Sprawy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Olkusz. Najem, zamiana komunalnych lokali mieszkalnych oraz socjalnych.

 

Biuro Promocji i Informacji Publicznej

Pokoje 310, 312

- Promocja miasta,

- Patronaty burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

- Dostęp do informacji publicznej,

- Rzecznik Prasowy.

 

Remonty

Remonty