Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 187/1, położoną  w Rabsztynie

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 28040m2 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 187/1 położona w Rabsztynie - na okres do 3 lat

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KW  KR1O/00035057/2.

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09.2017r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek nr 1, pok. nr 101 (na parterze).
 2. W/w nieruchomość obecnie jest zadrzewiona. Na w/w działce zabrania się wycinki drzew. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu).

      W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 1. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
 2. Postąpienie w wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do I przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 15.09.2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Rabsztynie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 5. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.
 6. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 7. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 10. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 210, tel. (032) 6260210.