Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

 

XXXIV  sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 12 września 2017 roku ( wtorek ) o godz. 15.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i  Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1.

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 września 2017 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady.
 1. Przyjęcie protokołów z XXXII i z XXXIII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o  w Olkuszu  na lata 2014 – 2018.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu.
 1. Podjecie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działki  nr  997/5, położonej w Olkuszu.
 1. Podjecie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 636/1, położonej w Troksie – Gmina Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działki położonej w Gorenicach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz  działki położonej w Żuradzie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Filii w Zedermanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz zmiany Statutu Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania  Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Olkuszu. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olkusz do partnerstwa dla wspólnej realizacji Projektów: „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat olkuski” „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – powiat olkuski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.
 4. Podjecie uchwały w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”.
 6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K ( od drogi nr 783 Troks- Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian osobowych w komisjach Rady.
 8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.