Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 października 2017 roku

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RM w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 11. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olkusz do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”,
 12. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu udziału w Projekcie „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”
 13. Projekt uchwały przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 5545, położonej w Olkuszu oraz wyrażenia zgody na obciążenie działek nr 968/153, 968/151, służebnością drogową.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2114/42, położonej w Olkuszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: reprezentowania Gminy Olkusz w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Osiedla Śródmieście (jednostki pomocniczej Gminy Olkusz).  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia Olkuskiej Nagrody Artystycznej.
 19. Projekt uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1092 K w miejscowości Olkusz,
 20. Projekt uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1090 K w miejscowości Braciejówka,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz,,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz  na rok 2017.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej
  w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.
 2. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.