Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Tuż przed końcem roku do olkuskiego magistratu wpłynęła dobra wiadomość – projekt o nazwie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w subregionie Małopolski Zachodniej. Wartość uzyskanego dofinansowania to 170 425,00 zł.

Azbest na dachu

- Konsekwentnie dążymy do poprawy stanu środowiska naturalnego. Oprócz działań związanych z walką z niską emisją, realizujemy także program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz. Na zadania te skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne, co pozwala zrobić więcej – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Całkowita wartość projektu w 2018 roku to 200 500,01 zł. Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie od początku lat 70. ze względu na niską cenę oraz wagę, a także dużą trwałość. Zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest odpowiedzialny jest za jego utylizację. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 roku oraz Wieloletnim Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.