Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 30 stycznia 2018 roku – godz. 15.30

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady.
 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Olkuszu na lata 2019 – 2023”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza ( z  późn. zm. ).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów - Niesułowice
 1. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Niesułowicach oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 1570 służebnością drogową.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 5486/7, położonej w Olkuszu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego ma realizację zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz - Bogucin Duży – Jaroszowiec ul. Długa
  w Olkuszu”
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/536/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 2. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Braciejówce z siedzibą w Braciejówka 60, 32-300 Olkusz. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na rok 2018.
 5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.