Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 2768 .2018

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 24 stycznia 2018 roku

 

w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019

 

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami) oraz art.154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

 1. Ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
   1. do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 13.00;
   2. do oddziału sportowego - od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 13.00;
  2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 15 marca 2018 r. o godz. 15.30;
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 16 marca 2018 r. godz. 12.00;
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 27 marca 2018 r.;
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 28 marca 2018 r. godz. 12.00;
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r. do godz.15.00;
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 29 marca 2018 r. godz.15.30.
 2. Ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019.
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
   1. do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 04 czerwca 2018 r. do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 13.00;
   2. do oddziału sportowego- od dnia 28 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 13.00;
  2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 30 maja 2018 r. godz. 14.30;
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 30 maja 2018 r. godz. 16.00;
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 13 czerwca 2018 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 15 czerwca 2018 r. godz. 12.00;
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 18 czerwca do godz. 12.00;
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 18 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.
 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, dyrektorom zespołu, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.