Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości , położonej w Olkuszu w rejonie ul. Rabsztyńskiej.

 

  

1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana działka nr 5545 o pow. 4718 m2, objęta księgą wieczystą KR1O/00079914/8, położona w Olkuszu w rejonie ul. Rabsztyńskiej, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość  zabudowana budynkiem użytkowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym , składającym się z trzech sekcji połączonych węzłem komunikacyjnym , wykonanym w technologii lekkiego szkieletu drewnianego na podbudowie betonowej o powierzchni użytkowej 892 m2.  ( budynek byłego Przedszkola ). Budynek od dłuższego czasu nieużytkowany, w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu kapitalnego. Uzbrojenie stanowi przyłącz energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowy. W północnej części nieruchomości przebiega sieć kanalizacyjna oraz gazowa.  

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rabsztyńskiej poprzez istniejący na gruncie szlak drożny ( z nawierzchnią asfaltową ) składający się z działek nr : 1005/7, 1005/9, 1005/11,   1003/5, 1001/3, 1001/8, 968/91, 968/154 , które stanowią własność Gminy Olkusz a w ewidencji gruntów i budynków figurują jako „ dr” , a następnie poprzez ustanowienie służebności gruntowej  przejścia, przejazdu oraz przeprowadzenia mediów pasem gruntu zlokalizowanego na całej szerokości i długości działki nr 968/153 oraz na części działki nr 968/151 przylegającym do w/w pasa gruntu, tj. szerokości 17 m, o łącznej pow. 99 m2.

Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 6.300,00 zł, podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 7.749,00 zł brutto ( słownie : siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych ).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy  północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa  nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ C4UC” – opisanym jako : „ Tereny usług komercyjnych ”.

Przeznaczenie podstawowe: obiekty handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła, hotelarstwa,  obiekty usług oświaty, kultury i zdrowia, inne obiekty, instytucje i jednostki gospodarcze.

Przeznaczenie dopuszczalne: m.in. lokalizacja składów , magazynów i hurtowni w obiektach kubaturowych. Ponadto nieruchomość znajduje się w granicy terenu górniczego „ ZGH Bolesław  i ZGH Bolesław I ”  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie  do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia 02.02.2018r.

            

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  486.500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 97.300,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych ) w terminie do dnia 12.04.2018r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz  w  Banku  Pekao  S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 5545.

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  17.04.2018r.  o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego), ), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (  Dz.  U. z 2016r.  poz.1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług.


6.  O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie  zawiadomiony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć  czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział  Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.