Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”.

 

Uzasadnienie

 Na podstawie art. 48 ust.1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.  W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie  o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, po analizie złożonego wniosku, w piśmie z dnia 27 lutego 2018 r. znak: NS.9022.10.27.2018 stwierdził, że dla aktualizacji dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Również  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Krakowie w piśmie z dnia 20 lutego 2018 r. znak: OO.410.1.4.2018.MaS uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz był przyjęty do realizacji już w kwietniu 2016 r., a następnie był dwukrotnie aktualizowany. Obecna aktualizacja została przeprowadzona poprzez dokonanie w obowiązującym dokumencie  n/w zmian:

 1. Zwiększenie liczby kotłów przewidzianych do wymiany i związane z tym wprowadzenie zmiany kosztów,  parametrów dot. emisji oraz planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego Zmiany uwzględniają wymianę kotłów węglowych na ekologiczne, w ilościach:

-         kotły węglowe - 210 szt. (było 80 szt.)

-         kotły gazowe - 300 szt. (było 68 szt.)

-         kotły na pelet - 20 szt.  (były 2 szt.)

-         podłączenie do sieci ciepłowniczej - dodatkowo 2 budynki.

2.Ponadto, w związku z dokonaną w marcu 2017 r. zmianą w PGN dot. zakupu niskoemisyjnych autobusów w zakresie ograniczenia emisji CO2:

-         zmieniony efekt ekologiczny uwzględniono w wyznaczonym celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020,

-         w załączniku nr 1 , tabela nr 4.4 działanie 4.1 PGN dookreślono, że wskazana kwota 28 063 591 zł – to łączny koszt całego projektu (dot. zakupu 23 autobusów dla 4 Gmin).

Pozostałe zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz nie zostały zmienione. Ze względów praktycznych opracowano jednolity tekst PGN zawierający wprowadzone zmiany.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)  odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2 może dotyczyć projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w przyjętych już dokumentach lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy dokument obejmuje Gminę Olkusz a wprowadzone zmiany stanowią niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu.  

 

Zgodnie z art. 48 ust.3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust.1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49:

1)       Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, w szczególności:

a)       Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz” (PGN) nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a jego nadrzędnym celem jest obniżenie emisji CO2 na terenie gminy Olkusz. Wykonanie założeń dokumentu nie wiąże się z realizacją przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

b)       Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz” jest powiązany z następującymi dokumentami i zawartymi w nich działaniami:

 • Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 i kierunkowo do 2021,
 • Strategia rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2022.

c)        Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska

W PGN przyjęto zasadę realizacji zadań, które służą zmniejszeniu emisji CO2. Jest to kierunek działań zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju oraz zgodny z kierunkami działań Polski i Unii Europejskiej. Realizacja PGN będzie elementem realizacji Strategii „ Europa 2020”, w której wyznaczono cele zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r., w porównaniu do bazowego 1990 r., zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 % w 2020 r. oraz zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Ponadto zagadnienia związane z redukcją emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej regulują unijne dyrektywy:

 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych;
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE  z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Regulacje zawarte w tych przepisach ujęte są w Prawie Polskim.

d)       Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Na terenie miasta i  gminy Olkusz prowadzone są pomiary jakości powietrza atmosferycznego w zakresie stężenia zanieczyszczeń pyłowych PM10. Pomiarów dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W 2017 r. zamontowano na terenie miasta Olkusza dodatkowo 7 szt. sensorów Airly do pomiarów stężenia zanieczyszczeń pyłowych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że okresowo występują na terenie Olkusza przekroczenia stężeń średniorocznego pyłu PM10 i średniodobowego pyłu PM10 powyżej wartości 50 µg/m3.  Ponadto w strefie małopolskiej, w której znajduje się Olkusz, obserwuje się przekroczenia dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.  

 Realizacja zadań ujętych w PGN będzie skutkowała ograniczeniem zużycia paliw i energii, a co za tym idzie zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

2)       Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a)       Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

PGN ma na celu określenie zadań, które w perspektywie roku 2020 przyczynią się do ograniczenia wykorzystania paliw i energii oraz związanych z tym emisji. Projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy, a planowane do realizacji działania nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Realizacja części zadań, określonych w PGN w sposób ogólny (np. budowa ścieżek rowerowych), wiązać się będzie z wykonaniem odrębnej oceny oddziaływania na środowisko, ściśle związanej z określoną inwestycją.

b)       Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Rozwiązania przewidywane w PGN nie generują nieodwracalnych negatywnych oddziaływań skumulowanych jak i transgranicznych.

c)        Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Realizacja większości zapisów PGN będzie powodować pozytywne skutki dla środowiska. Nieliczne negatywne skutki związane będą z powstawaniem odpadów i emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych w trakcie transportu odpadów powstałych m.in. w wyniku termomodernizacji budynków oraz modernizacji kotłowni. Oddziaływania, które wystąpią będą miały zasięg  lokalny, małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny. PGN zakłada podjęcie działań mających na celu poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców. Nie zakłada się zatem wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska.

3)       Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a)       Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Na obszarze Gminy występują okresowo przekroczenia dopuszczalnych stężeń następujących substancji: pył PM10, pył PM2.5 oraz benzo(a)piren.   Dokument obejmuje teren całej gminy Olkusz, w tym obszary o ważnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (zabytki) oraz obszary o szczególnych właściwościach naturalnych (obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody). Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w w/w strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje możliwość wystąpienia negatywnego wpływu przewidzianych działań na zachowanie dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji zadań PGN nastąpi obniżenie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w związku z czym zmniejszone zostanie narażenie obszarów wrażliwych na negatywne oddziaływania związane z jakością środowiska.

b)       Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Na terenie gminy Olkusz występują następujące formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyoraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:

 • Obszary Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: „Jaroszowiec” (PLH120006);
 • Rezerwat przyrody „Pazurek”;
 • Parki krajobrazowe „Orlich gniazd” i „Dolinki Krakowskie” wraz z otulinami;
 • Użytek ekologiczny „Dolina rzeki Sztoły”
 • Pomniki przyrody (ożywionej i nieożywionej) - 35 obiektów.

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Miasta i Gminy Olkusz wynosi 5 391,3 ha., są to:

Obszar NATURA 2000 „Jaroszowiec” (PLH120006)  o powierzchni  584,8 ha.

Obszar jest położony w północno-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego, na wschód od krawędzi Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, opadającej ku Wyżynie Śląskiej. Sąsiaduje bezpośrednio z wyraźnym obniżeniem Białej Przemszy, zwanym Bramą Wolbromską. W jego skład wchodzą trzy, odizolowane wyniesienia terenu, z licznymi ostańcami wapiennymi.

Osiągają one znaczne wysokości względne, w porównaniu z dnami obniżeń dolinnych, wyścielonych materiałem piaszczystym. Można tu zaobserwować wiele różnorodnych form krasowych, m. in. na terenie Januszkowej Góry znajduje się wejście do jednej z najgłębszych (56 m) na Jurze jaskiń, o nazwie Januszkowa Szczelina. Jej długość wynosi 180 m, składa się z dwóch studni i komina, a wewnątrz spotyka się liczne półki i skalne mosty. Lasy porastające obszar są dosyć zróżnicowane. Zbocza wzgórz porastają różne typy buczyn (sudecka, storczykowa, niżowa) i jaworzyny, obniżenia grądy, a wypłaszczenia - bory sosnowe. Obszar pozbawiony jest wód powierzchniowych.

W obszarze stwierdzono obecność 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I oraz 2 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Do największych wartości tego obszaru należą:

 • obecność dużego obszaru leśnego porośniętego przez naturalny drzewostan bukowy (m.in. buczyna storczykowa i sudecka);
 • nagromadzenie na niewielkiej powierzchni dużej ilości skał wapiennych o rzadko spotykanej rzeźbie (z uwagi na ich silne skrasowienie), występowanie jaskiń i in. utworów krasowych;
 • obiekt dydaktyczny, wskazujący na ścisłe powiązanie naturalnej roślinności z glebami,  budową geologiczną i rzeźbą terenu.

Rezerwat przyrody Pazurek – opowierzchni  187,91 ha.

Ekosystem leśny złożony z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej, kwaśnej buczyny niżowej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej budowy geomorfologicznej obszaru z  wapiennymi ostańcami skalnymi.

Rezerwat przyrody „Pazurek” znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.

 

Park krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”

Powierzchnia obszaru Parku wynosi 20 686,1 ha, a powierzchnia otuliny to 13 017,0 ha. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz park krajobrazowy zajmuje powierzchnię 2 854,5 ha. Park krajobrazowy utworzony dla zachowania cennych zasobów przyrodniczych, geologicznych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

Park krajobrazowy „Orlich Gniazd”

Powierzchnia obszaru Parku wynosi 12 842,2 ha, a powierzchnia otuliny to 18 751,9 ha. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz park krajobrazowy zajmuje powierzchnię 2 536,8 ha. Park krajobrazowy utworzony dla zachowania cennych zasobów przyrodniczych, geologicznych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

Park krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” i Orlich Gniazd” na terenie Miasta i Gminy Olkusz zajmuje powierzchnię 5 391,3 ha, co stanowi ok. 36 % powierzchni Gminy.

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz znajduje się również otulina Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”  i otulina Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.

Użytek ekologiczny  „Dolina rzeki Sztoły”  

Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki z wyciętymi wąwozami i zakolami.

Na terenie miasta i gminy Olkusz znajduje się również 10 szt. pomników przyrody ożywionej (9 drzew i  „Park Miejski Starego Miasta”) oraz 25 szt. pomników przyrody nieożywionej.

Realizacja założeń PGN nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w granicach Gminy obszary chronione. Realizacja PGN nie jest sprzeczna z celami ochrony w/w obszarów ani nie też nie stanowi żadnego z zagrożeń, o których mowa w Standardowych Formularzach Danych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stanowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie -  odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy jw. informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz” podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu, Rynek 1.

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza