Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 06 marca 2018 roku godz. 15:30

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/448/2017 Rady Miejskiej
  w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorenice – Zawada”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej
  w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym  na terenie Miasta i Gminy Olkusz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/623/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 1.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/624/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/625/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 3.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/626/2002 Rady Miejskiej  w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 4.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/628/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 6.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/630/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 8.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/631/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 9.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr LV/632/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 10.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie:  nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2018.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: „Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K – wielowariantowa koncepcja”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek-Zawada-Gorenice z przebudową skrzyżowania z drogą nr 1085K  w miejscowości Zimnodół”.           
 29. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Olkusz na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian osobowych w Komisjach Rady.
 32. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 33. Zapytania i wolne wnioski.
 34. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu