Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z podejrzeniem magazynowania odpadów w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym (znajdującym się przy Al. 1000-lecia w Olkuszu) burmistrz zdecydował o podjęciu interwencji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie oraz wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu doprowadzić do usunięcia odpadów.

5 marca 2018 roku na terenie zlokalizowanym przy Al. 1000-lecia została przeprowadzona kontrola Straży Miejskiej oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w czasie której ustalono dokładną lokalizację odpadów, co do których zachodzi podejrzenie nielegalnego magazynowania. W tym samym dniu oraz w dniu następnym odbyły się spotkania z domniemanym właścicielem terenu, na którym zlokalizowane zostały odpady.

W dniu 6.03.2018 roku burmistrz zdecydował o skierowaniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (jako instytucji mającej odpowiednie narzędzia nadzoru nad gospodarką odpadami) prośby o dokonanie interwencji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami na tym terenie.

Ponadto, z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne wynikające z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), w wyniku którego – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – burmistrz będzie mógł nakazać podmiotowi odpowiedzialnemu za gromadzenie odpadów ich wywiezienie, a w przypadku niewywiązania się z tego nakazu – wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie to – zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozpocznie się od przeprowadzenia oględzin w terenie, w trakcie których zostanie określony m.in. rodzaj odpadów, ich ilość oraz pochodzenie. Oględziny zostały zaplanowane w najkrótszym dozwolonym prawem terminie. Weryfikowane będą ponadto stosowne zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami, które co do zasady wydaje starosta powiatowy lub marszałek województwa.

- Liczymy, że sytuacja ta jest jedynie efektem działań porządkowych prowadzonych na tym terenie, a odpady – zgodnie z zapewnieniami płynącymi od właściciela nieruchomości – zostaną usunięte w najbliższym czasie. Pomimo tych zapewnień prewencyjnie podjęte zostały kroki, które pomogą nam w egzekwowaniu żądania wywozu odpadów. Prawo daje wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast ograniczone uprawnienia. W tego typu sytuacjach niezbędna jest współpraca wszystkich organów administracji publicznej, które mają do tego odpowiednie narzędzia – komentuje Bożena Krok, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ds. Społecznych.