Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 kwietnia 2018 roku – godz. 10.001.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad XL sesji Rady.

4.    Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje radnych i klubów radnych.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20 marca 2018 r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów.
 
11.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej części  Żurady przy ul. Krucza Góra.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 2995/3 położonej w Olkuszu.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 3032/1 położonej w Olkuszu.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 2996/13 położonej w Olkuszu.
 
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działek  nr  258/9 i nr 264/2, położonych w Żuradzie

17.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 597 położonej w Olkuszu oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 596/2 położonej w Olkuszu służebnością drogową.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek Ne 599/62 i 775/29 położonych w Olkuszu przy ul. Długiej.
 
19.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/565/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Niesułowicach oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 1570 służebnością drogową.
 
20.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2004 roku ( z późn. zmianami) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

22.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.

23.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.

24.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza przy ul. Floriańskiej.

25.     Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom.

26.     Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego( HPV ).

27.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego.

28.      Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

29.     Podjęcie  uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
30.     Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

31.    Podjęcie uchwały w sprawie  dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie.  

32.     Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dotacji dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu.

33.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.  

34.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania  dotacji celowej  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.   

35.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.  

36.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”.

37.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.

38.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

39.     Zapytania i wolne wnioski.

40.     Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.