Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Sukcesem Gminy Olkusz zakończyły się dwa konkursy o środki zewnętrzne na działania związane z pomocą społeczną. Kwota 536 tys. zł zostanie przeznaczona na pomoc osobom, które mają problem z dostosowaniem się do wymogów rynku pracy oraz na usprawnienie organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, którego zadaniem jest wspieranie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

- Jest to kolejne działanie, dzięki któremu możemy jeszcze lepiej i sprawniej działać na rzecz olkuszan potrzebujących pomocy. Aplikując po środki zewnętrzne i wygrywając kolejne konkursy zwiększamy możliwości finansowe gminy w tym zakresie – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Jestem przekonany, że zaplanowane przez nas działania przełożą się na realną pomoc tym wszystkim, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze, ale bez fachowców może to być ciężkie – dodaje.

Głównym celem projektu "Nowa jakość - nowe możliwości" w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój PO WER jest podniesienie efektywności pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wartość tego projektu to 370 tys. zł i jest on w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Okres realizacji przypadnie na okres lipiec 2018 r. - czerwiec 2019 r.

Drugi z projektów - "Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz" - zakłada wsparcie w postaci aktywizacji społeczno-zawodowej dla 12 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Olkusz. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, szkolenie zawodowe, aktywna integracja zwiększająca kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych połączony z działaniami integracyjnymi zwiększającymi funkcję opiekuńcze uczestnika projektu, specjalistyczne usługi doradcze zmieniające niekorzystną sytuację finansowo- prawną uczestnika i wiele innych. Wartość projektu to niespełna 200 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 165 tys. zł (w ramach Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR RPO WM 2014-2020). Projekt będzie realizowany przez cały 2019 rok.

- Chcemy jak najlepiej wywiązywać się z naszych zadań, szczególnie względem grup społecznych, które mają kłopot z odnalezieniem się na rynku pracy. Praca przynosząca dochód i satysfakcję to ważny aspekt dla każdego z nas, dlatego zachęcamy mieszkańców znajdujących się na długotrwałym bezrobociu do podjęcia próby i zwiększenia swoich umiejętności – mówi Bożena Krok, zastępca burmistrza Olkusza do spraw społecznych.