Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkuskie sołectwo Zederman zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Konkurs organizowany jest przez Województwo Małopolskie. Nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca jest formą docenienia Zedermana za zaangażowanie w sukcesywne podnoszenie jakości życia na wsi poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców.

- W tym roku wytypowaliśmy do tego konkursu Zederman ze względu na doskonałą współpracę na wielu płaszczyznach i osiągnięcia tego sołectwa. Każda propozycja kierowana do mieszkańców Zedermana spotyka się z ogromnym odzewem. Niezwykle cenny jest fakt, że wiele pomysłów, jakie zostały zrealizowane w sołectwie, zostało zaproponowanych przez samych mieszkańców, poprzez sołtysa i radę sołecką. Jak widać, nie tylko my doceniamy tę aktywność, ale również spotkała się ona z uznaniem na szczeblu wojewódzkim, co nas ogromnie cieszy i jest powodem do dumy – komentuje burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Przedmiotem oceny komisji konkursowej były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego konkurs.

Współpraca różnych instytucji i grup nieformalnych, silne organizacje pozarządowe, wspólna wizja rozwoju sołectwa - to główne czynniki decydujące o wyjątkowości Zedermana, który właśnie otrzymał tytuł "Nowatorskiej Małopolskiej Wsi 2018". Docenione zostały między innymi: aktywność miejscowej Szkoły Podstawowej w pozyskaniu środków zewnętrznych oraz udział w programach zewnętrznych  (program mPotęga, Fundacja AVIVA, start w konkursie „Kolorowe Boiska" Śnieżki), działalność edukacyjna na rzecz różnych grup mieszkańców, aktywne Koło Gospodyń Wiejskich, silnie zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie, zaangażowanie Klubu Sportowego Błysk na rzecz promocji sportu i edukacji młodzieży, obecność firm działających w obszarach tradycyjnie związanych z obszarami wiejskimi. Zauważono również aktywność całej społeczności Zedermana w pozyskiwaniu środków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Olkusz, dzięki czemu każdego roku udaje się zrealizować zadanie ważne z punktu widzenia tej społeczności.

- Ten sukces jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem na tle całej Małopolski i jednocześnie zachętą do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa i Gminy Olkusz. Ostatnie lata były czasem wytężonej pracy na rzecz mieszkańców w każdym wieku. Zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo ciągle się zmieniamy i oczekujemy od naszego otoczenia coraz więcej. Jako sołtys mam to szczęście, że jednocześnie mieszkańcy dają z siebie coraz więcej, co przy wsparciu ze strony władz miasta daje bardzo dobre rezultaty – uważa Sabina Gęgotek, sołtys Zedermana.

 

Uzyskane w konkursie pieniądze zostaną wydane na wskazaną przez sołectwo inwestycję o charakterze ogólnodostępnym, a więc służącą wszystkim mieszkańcom Zedermana.