Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

 

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości,

położonej  w  Olkuszu  w  rejonie  ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego.

 


1.   Przedmiotem  przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr : 5562 i 5565 o łącznej powierzchni 0,5600 ha, położona w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi : KR1O/00068525/4, KR1O/00050224/5. Położona w pośredniej strefie miasta, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej : energia, woda , gaz w odległości ponad 150 m. Dostęp do drogi publicznej -  ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego za pośrednictwem wydzielonego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ciągu komunikacyjnego oznaczonego symbolem  „ 1.KDD” – opisanym  jako : „ Teren drogi dojazdowej ” (z zachowaniem ciągłości cieku Witeradówki ), składającego się z działek stanowiących własność Gminy Olkusz.
W  terenie wykonany został przejazd  (przepust trzykanałowy  z rur PCV o średnicy ok.600 mm każdy), który należy uznać za tymczasowy,  nie spełniający warunków technicznych do obciążenia ruchem.  Nie jest planowana   realizacja w/w drogi, dlatego też na mocy  art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych , obowiązek budowy lub przebudowy drogi  publicznej ciąży na inwestorze prywatnym,  jeżeli konieczność  wykonania tych robót  spowodowana jest realizacją jego inwestycji ( niedrogowej ). Warunki   budowy lub przebudowy dróg będących przedmiotem takiego przedsięwzięcia określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.     
      Nieruchomość wolna od obciążeń, wolna od zobowiązań. Termin złożenia  wniosku  przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie  do art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 24.08.2018r.
Zgodnie ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema (aktualnie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr L/551/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. – nieruchomość składająca się z działek nr 5562 i 5565 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 4.MN”- opisanym jako :
„ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ”. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym obiektami gospodarczymi i garażami. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z wyżej wymienioną funkcją mieszkaniową w tym: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, wytwórczości , tereny urządzeń transportu samochodowego- parkingi.
Ponadto nieruchomość znajduje się w „ granicy terenu górniczego ZGH Bolesław”, częściowo w granicy obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi (informacje planistyczne ).     
     
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 504.000,00 zł (słownie : pięćset cztery  tysiące złotych ).
Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu podwyższona zostanie  o obowiązujący  podatek VAT ( 23% )

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w   wysokości  100.800,00 zł  (słownie: sto tysięcy osiemset złotych) w  terminie do  dnia  31.10.2018r. włącznie.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w  którym kwota wadium wpłynęła na konto  Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu  wpłaty : przetarg – nieruchomość  przy ul.  Ks. Kanonika St. Gajewskiego .
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia  nieruchomości

4. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Przetarg na  nieruchomość –  ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego” należy składać w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok.103 do dnia 31.10.2018r. do godz.15.00.

Oferta powinna zawierać:
1.  imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz jego podpis.
Do oferty należy dołączyć:
a). osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,
b). osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego , pobrany na podstawie art. 4aa  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
c). pełnomocnicy oferentów – pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,
d). osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z poen. zm. ) stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
e). osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ) pozostające w  związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemną  zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu   świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku  osobistego  współmałżonka. )  
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
  te warunki bez zastrzeżeń,
4.oferowaną cenę netto nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej)  i sposób jej zapłaty ( przelew/gotówka )
5.kopię dowodu wpłaty wadium .


5.  Część jawna przetargu ( komisyjne otwarcie kopert ) odbędzie się w dniu  06.11.2018r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
Rynek 1,  pok. 101 .
Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji dokumentu potwierdzającego  tożsamość.  
Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
Cena nieruchomości (wraz z podatkiem VAT)  sprzedawanej w drodze przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Burmistrz  Miasta i Gminy Olkusz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek z ofert.    

7. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca  nieruchomości  zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia  zamknięcia przetargu.   
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi bez   usprawiedliwienia  do  zawarcia umowy w terminie i miejscu  podanym w zawiadomieniu,  organizator  przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 800 – 1500 , pok.204,  tel. 32 6260204.