Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz, 1257ze zm.), art. 53 ust.1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa budynku biurowo-konferencyjnego  siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz  z towarzyszącą infrastrukturą techniczna i drogową,  budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa wieży telekomunikacyjnej, studni głębinowej, oraz przebudowa istniejącego zbiornika p.poż.”, przewidzianych do realizacji na działce nr ew. gr. 844/1 obr. Pomorzany w Olkuszu.

 

Do ww. rozpatrzenia wykorzystane zostaną, oprócz wniosku, postanowienia i dokumenty, które wpłynęły do tut. Urzędu w związku z postępowaniem dotyczącym wydania decyzji, w tym:

  1. Postanowienie Starosty Olkuskiego, znak WS.6440.16.2018 z dnia 21.08.2018r. w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  
  2. Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, znak KRA.5120.260.2018.ST  z dnia 29.08.2018r. w zakresie terenów górniczych; 

 

Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz    ( pok. 219, tel. 32 6260219 w godzinach pracy Urzędu ) w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Obwieszczenie o tej samej treści zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta i Gminy  w Olkuszu, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: www.umig.olkusz.pl

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza