Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki

nr 4463  położonej w Olkuszu przy ul. Krasińskiego.

 

  
1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana działka nr  4463  o pow. 186 m2, stanowiąca własność  Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00058018/4, położona  w Olkuszu przy ul. Krasińskiego.  Nieruchomość, zabudowana budynkiem pawilonu handlowego jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. użytkowej 101m2, składającym się z sali sprzedaży, dwóch magazynów, pomieszczenia stanowiącego skład opakowań  i toalety.   
Przedmiotowy budynek został wybudowany na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego  w Olkuszu Oddział Architektury z dnia 24.09.1991r. nr A.7351-1-65/91, udzielającej pozwolenia  na nadbudowę  pawilonu  handlowego  branży ogólnospożywczej nad  istniejącą wymiennikownią  (w części piwnicznej - węzły cieplne ) . Pozwolenie wydane z lokalizacją  czasową do 09.06.2001r. Budynek w złym stanie technicznym .Nieruchomość  posiada dostęp  do drogi publicznej , dostęp do infrastruktury  technicznej : wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej (oś. Młodych ) , posiada dobrą dostępność do obiektów użyteczności  publicznej : szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia.
Działka nr 4463 obciążona  jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu  na  rzecz  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej  S.A. ( obecnie  TAURON CIEPŁO S.A. w Katowicach ) polegającą na : prawie  wstępu, używania i korzystania z działki , prawie całodobowego wstępu uprawnionego w celu wykonywania czynności związanych z  eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją i usuwaniem awarii węzłów cieplnych   oraz sieci ciepłowniczych znajdujących się na nieruchomości , zaniechaniu dokonywania robót    budowlanych w obciążonej części nieruchomości bez zgody uprawnionego. Służebność   przesyłu ustanowiona za odpłatnością , wynagrodzenie ustalone w formie opłat rocznych.    Nieruchomość wolna od zobowiązań.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  31.08.2018r.
Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego osiedli Południowych Olkusza oraz ze zmianą w/w miejscowego planu zagospodarowania  Osiedli Południowych Olkusza , działka nr 4463 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem„ B.6MW” – opisanym jako : „ Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ” , ponadto w „ granicy terenu górniczego ZGH Bolesław”  .
          
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  78.350,00  zł (słownie:  siedemdziesiąt osiem tysięcy  trzysta pięćdziesiąt złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 15.670,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych )  w terminie do dnia  18.10.2018r. włącznie.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień,  w którym  kwota   wadium wpłynęła  na  konto  Urzędu  Miasta i Gminy Olkusz  w  Banku Pekao  S.A.  O/Olkusz   nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty: przetarg – działka  nr 4463 .
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

4 . Przetarg odbędzie się w dniu   23 października 2018r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu  Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby  fizyczne – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka,  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu  świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego  oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej  nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z  2016r. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów  tej  ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

5.  Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

6.  O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości  zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może   odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7.  Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8.  Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204,  tel. 32 6260204.