Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 21.09.2018r. do 12.10.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- części  działek:  nr 2125/3 o pow. 162m2,  nr 2833 o pow. 338m2 - położone  w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej z przeznaczeniem  pod ogród warzywno – owocowy  (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „6MU” ) na okres do 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

 - część działki nr 3920/11 o pow. 17m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak” na okres do 3 lat (garaż stanowi własność osoby prywatnej, obecnie działka zajmowana bezumownie) - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KTD”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 17,00zł zł netto (tj. 20,91zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 224 o pow. 210m2 położonej w Zimnodole na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod udostępnienie nieruchomości pozostającej w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „B.2KDL”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości 100,00zł zł netto (tj. 123,00zł brutto). Termin wnoszenia opłaty: jednorazowy określony w umowie dzierżawy;

- część działki nr 1761/14 o pow. 336m2 położonej w Olkuszu, ul. Krakowskie Przedmieście z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną  na okres do 3 lat (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „MW”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 235,20zł netto (tj. 289,30zł brutto) - (stawka:0,70zł/m2 netto rocznie). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

 

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi  w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne  są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.