Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze i licznymi zapytaniami mieszkańców, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu wyszedł z inicjatywą zorganizowania w Olkuszu spotkania informacyjnego. Zostało ono ustalone na 4 października, godz. 18:00, w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu (Ekonomik). Zaproszeni są wszyscy zainteresowani możliwością uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien oraz wymianę starego wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.  Od 19 września trwa nabór wniosków.

Czyste Powietrze

- Rządowy program Czyste Powietrze jest ofertą skierowaną do tych mieszkańców, którzy szukali dodatkowych możliwości dofinansowania inwestycji poprawiających wydajność energetyczną domów. Może być dobrym wyborem dla osób chcących podjąć się dużej inwestycji związanej z termomodernizacją domu, jednocześnie dążąc do ograniczenia jej kosztów. O samym programie moi współpracownicy informowali zainteresowanych mieszkańców już od czerwca, gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi programu. Dziś w końcu możemy informować o możliwości składania wniosków - mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Budżet na realizację celu programu wynosi aż 103 mld zł. Koordynatorem programu Czyste Powietrze m.in. dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wnioski składać można na stronie internetowej - Portalu Beneficjenta pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

 

Szczegóły:

Jak podaje oficjalna strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy:

 1. posiadający prawo własności lub będący współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
 1. którzy uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 

Sposób złożenia wniosku:

 1. Elektronicznie poprzez:
 • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
 • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
 • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć:

 • poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa),
 • lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

 1. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób, o którym mowa powyżej, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł.
 • dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 • Dotacji,
 • Pożyczki,
 • Dotacji i pożyczki.

 

Intensywność dofinansowania:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 uzupełnienie do wartości dotacji

 pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 - 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 - 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 - 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

 

Rodzaje przedsięwzięć objętych programem Czyste Powietrze:

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

 • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
 • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
 • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

 

Źródło i szczegóły: