Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm./, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta  i Gminy Olkusz zawiadamiam, że w dniu 02.10.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz”. 

 

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 1a.

 

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.134.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 05.10.2018 r. do 19.10.2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

BożenaKrok

Z-ca Burmistrza