Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

II sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 11 grudnia 2018 roku – godz. 13.00


1.    Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Wręczenie stypendium edukacyjnego  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych za 2018 rok.

4.    Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady.

5.    Przyjęcie protokołu z I  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

13.    Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 1054 położonej w Troksie.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
 
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Olkusz do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa   z siedzibą w Skrzyszowie – w charakterze członka wspierającego.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2019.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2019.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie członkostwa oraz określenia zasad wnoszenia i zbywania udziału w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie.
 
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustanawiającej sztandar Miasta i Gminy Olkusz.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków pocztu sztandarowego Miasta i Gminy Olkusz.

23.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkiuszu.  

24.    Wolne wnioski.

25.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.