Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

 

III sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 15 stycznia 2019 roku – godz. 15.30

1.    Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4.    Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na 2019 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXVIII/318/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli gminy Olkusz w Związku Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu – wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1794/16 położonej w Olkuszu.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

a.    przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok z uzasadnieniem,

b.    przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/421-1/33/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 r.,    

c.    przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/426-1/23/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

d.    przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu

e.    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok

f.    głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

a.    przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,

b.    przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/429-1/35/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
c.    przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,

d.    dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,

e.    głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXV/491/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Osieku z siedzibą w Osiek 79b, 32-300 Olkusz.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zedermanie z siedzibą w Zederman 99 32-300 Olkusz.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/479/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych

21.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 z dnia 20 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

22.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.  

23.    Wolne wnioski.

24.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.