Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Ponad 600 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, których celem było zebranie opinii olkuszan dotyczących obecnych w przestrzeni publicznej reklam. Przez blisko miesiąc można było wyrażać swoją opinię poprzez ankiety w formie elektronicznej i papierowej. Wyniki nie są zaskakujące - zdecydowana większość respondentów uznała, że reklam jest zbyt dużo i należy podjąć działania w celu poprawy estetyki miejskiej w tym zakresie.

- Wyniki badania w zasadzie potwierdziły nasze pierwotne przypuszczenia. Są jednocześnie wyraźną wskazówką, że zainicjowane przez nas działania zmierzają w dobrym kierunku. Pozostaje jedynie kwestią czasu, byśmy przygotowali odpowiednie regulacje, które pozwolą rozwiązać ten – nawarstwiający się latami – chaos reklamowy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 

Podsumowanie wyników ankiety

Reklamy

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 86%, oceniła, że reklamy wpływają negatywnie na społeczny odbiór krajobrazu.

- Należą się podziękowania mieszkańcom naszego miasta, że tak licznie wzięli udział w ankiecie, którą dzięki temu można uznać za miarodajną. Jej wyniki wskazują także na wysoką świadomość mieszkańców w zakresie odbioru przestrzeni w jakiej żyjemy. Przygotowywane przez nas przepisy mają przeciwdziałać niekontrolowanej lokalizacji obiektów reklamowych w przestrzeni miasta i gminy, jak również doprowadzić do poprawy ich jakości. – mówi Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu.

Reklamy

Ciekawych informacji dostarczają odpowiedzi dotyczące samej funkcjonalności reklam. Okazuje się, że w efekcie panującego chaosu reklamowego blisko połowa respondentów uznała taką formę promocji działalności za nieskuteczną. Ponad jedna czwarta ankietowanych preferuje zupełnie inne źródła informacji, takie jak internet czy broszury reklamowe. Nawet te osoby, które czerpią wiedzę z reklam zewnętrznych, uznają, że jest ich zbyt dużo. Niewielka tylko grupa uznała, że ich liczba jest odpowiednia.

Reklamy

W ogólnej ocenie respondenci w zdecydowanej większości ocenili, że na terenie miasta i gminy Olkusz znajduje się zbyt wiele reklam oraz że konieczne jest wprowadzenie lokalnych regulacji dotyczących umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Wśród najczęściej występujących wad obecnego stanu ankietowani najczęściej wskazywali chaotyczność reklam, ich zbyt dużą liczbę oraz brak ich przystosowania do architektury czy lokalizacji, w których są one umieszczone. Tylko kilka procent respondentów nie miało zastrzeżeń do reklam w przestrzeni publicznej.

Zakazu umieszczania reklam ankietowani najczęściej domagali się w obrębie zabytkowych obiektów oraz budynków, rynku oraz w parkach, skwerach i publicznych terenach zielonych. W centrum miasta, na budynkach mieszkalnych, płotach i ogrodzeniach największa liczba respondentów skłaniała się ku ograniczeniu liczby i wielkości reklam, bez wprowadzania kategorycznego zakazu. Pozostawienie obecnego stanu było wyborem wskazywanym w sondażu najrzadziej, niezależnie od lokalizacji.

Reklamy

Pytani o zakres regulacji, jakie powinna wprowadzić lokalna uchwała krajobrazowa, ankietowani najczęściej wskazywali takie cechy reklam, jak ich wielkość, lokalizację oraz liczbę. Co ciekawe, odpowiedzi dały również jednoznaczną informację, że nowe przepisy powinny obejmować wszystkie podmioty, które posługują się reklamą zewnętrzną (91%).

Wprowadzając uchwałę krajobrazową Gmina może zadecydować o ewentualnym wprowadzeniu opłaty reklamowej. Rozważając taką możliwość, warto było również zapytać mieszkańców, w jaki sposób ich zdaniem powinno się zagospodarować środki pochodzące z tego tytułu. Każda reklama stanowi naruszenie naturalnego stanu przestrzeni publicznej, dlatego opłata byłaby pewną rekompensatą. Najchętniej ankietowani wskazywali na wydatki związane z małą architekturą, poprawą czystości i tworzeniem skwerów.

Z przygotowanego dla Gminy Olkusz raportu wynika, że plan wprowadzenia regulacji dotyczących umieszczania reklam posiada pełne umocowanie wśród mieszkańców. Jedynie niewielka liczba ankietowanych negowała potrzebę opracowania odpowiednich przepisów. Pojawiały się również głosy przeciwne wprowadzaniu nowych zasad również dla obiektów prywatnych. W zdecydowanej większości odpowiedzi wskazywano na potrzebę rozwiązania problemu reklam w przestrzeni miejskiej.

Pełna treść Raportu z badań dotyczących reklamy w przestrzeni miasta i gminy Olkusz dostępna jest tutaj.