Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ponad dwa razy więcej niż przewidywała Gmina Olkusz – na tyle opiewa najtańsza i jednocześnie jedyna oferta złożona w przetargu na wywóz odpadów komunalnych. Choć ceny odbioru śmieci rosną w całym kraju, to nikt w Olkuszu nie spodziewał się, że wzrost będzie tak znaczący. Władze zaplanowały na ten cel 5,5 mln złotych, natomiast potencjalny wykonawca – konsorcjum trzech firm z liderem ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z Olkusza – oczekuje blisko 13,5 mln złotych.

- Wiedzieliśmy, że koszty prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami są coraz wyższe, choćby w konsekwencji rosnących cen energii czy drastycznej podwyżki tzw. opłaty środowiskowej, którą firma reguluje u marszałka województwa. Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu do dyskusji zaprosiliśmy wszystkich radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, by wspólnie znaleźć kompromis między jakością usług, częstotliwością wywozu, a szacowanymi kosztami. Zaplanowana kwota 5,5 mln złotych gwarantowała utrzymanie obecnie obowiązujących stawek za odbiór odpadów – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Olkusz został ogłoszony na początku marca. Termin składania ofert upłynął tuż przed świętami. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum firm: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z Olkusza (lider) oraz ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej i Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” (uczestnicy). Odbiór i zagospodarowanie odpadów do końca 2020 roku został wyceniony na 13 446 000,00 zł. To o blisko 8 milionów więcej niż planował przeznaczyć olkuski samorząd.

- Jeszcze w 2016 roku tzw. opłata marszałkowska za składowanie tony odpadów wynosiła ok. 24 lub 74 zł, w zależności od rodzaju odpadów. Dziś jest to 170 zł, a w przyszłym roku 270 zł. Rosną również koszty zagospodarowania odpadów segregowanych, zatrudnienia oraz zakupu energii. Teoretycznie wydatki te są ponoszone przez firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, jednak w praktyce przechodzą one na nas wszystkich – w rosnących rachunkach – mówi Łukasz Rychlewski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi olkuskiego magistratu.

Obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów komunalnych ważna jest do końca września tego roku. Do tego czasu mieszkańcy będą ponosić opłaty według dotychczasowych stawek - 9,50 zł od mieszkańca za miesiąc w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i 16,50 zł w przypadku braku segregacji śmieci. Od roku rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne, które prowadzą segregację odpadów, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych w wysokości 2,50 zł.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje nas do pobierania od mieszkańców opłat na poziomie gwarantującym samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Nie możemy zatem – jak w przypadku cen wody – proponować dopłat z miejskiego budżetu, gdyż byłoby to działanie niezgodne z prawem. Przetarg powtórzymy licząc, że potencjalni wykonawcy jeszcze raz oszacują prognozowane koszty, by jak najmniej obciążyć mieszkańców gminy Olkusz – podsumowuje Roman Piaśnik.