Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020 – 2024”.

 

Uzasadnienie

 

 Na podstawie art. 47 ust.1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku  z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020 – 2024”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie z dnia 10 września 2019 r. znak: OO.410.1.32.2019.MaS uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020 – 2024” stanowi realizację przez Gminę polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe podstawowym celem PONE jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Tym samym, celem PONE jest poprawa jakości powietrza, stanu środowiska jako całości oraz zdrowia ludzi poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła. Ponadto PONE dla Gminy i Miasta Olkusza jest narzędziem służącym osiągnięciu wyznaczonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze.” (Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.) celów w zakresie poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim.

Przedmiotowy Program Ograniczania Niskiej Emisji swoim działaniem obejmuje wyłącznie obszar jednej gminy - Gminy Olkusz. Jest dokumentem mającym na celu poprawę stanu jakości powietrza w gminie Olkusz, ograniczenia emisji ze źródeł do 30 m wysokości, a tym samym dostosowanie do wymogów przepisów prawa krajowego i wspólnotowego jak również zapisów Uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Program Ograniczania Niskiej Emisji wyznacza zadania w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wykazuje ponadto kierunki działań w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej. Zadania przewidziane do realizacji dotyczą w szczególności wymiany źródeł ciepła na kotły spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, w budynkach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej, termomodernizacji obiektów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej, a więc małych instalacji OZE. Zaproponowane w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusza” zadania nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko, a sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Olkusz zawiera informacje o ilości zużywanych na terenie gminy surowców na potrzeby ogrzewania oraz emisji z terenu gminy. Dokument zawiera również propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Głównym celem „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” jest więc analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, które skutkować będą zmniejszeniem zużycia energii finalnej oraz niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz.

Ze względu na prognozowany rodzaj i skalę wpływu dokumentu na ekosystem, można stwierdzić, iż nie występuje tutaj skumulowane lub transgraniczne oddziaływanie oraz ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, a także żadne inne zagrożenie dla środowiska. Celem dokumentu jest sformułowanie sposobów skutecznego ograniczenia emisji z indywidualnych źródeł ciepła użytkowanych w budynkach mieszkalnych, usługowych i przez podmioty gospodarcze.

 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz