Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 17 grudnia 2019 roku – godz. 9:00


1.    Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Wręczenie stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych za 2019 rok.

4.    Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

5.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.  

12.    Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Olkusz na rok szkolny 2019/2020.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Olkusz zadania w zakresie prowadzenia stołówki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2020.
 
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2020

16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/390/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K  w m. Żurada”.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.
a)    przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok z uzasadnieniem,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 r.,  
c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.
d)    przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu
e)    dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok
f)    głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
a)    przedstawienie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz wraz z uzasadnieniem,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
c)    przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,
d)    dyskusja nad projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,
e)    głosowanie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

20.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.

21.    Wolne wnioski.

22.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu