Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

- 10 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018  z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

 - część działki nr 1558 o pow. 54m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego, na okres 3 lat -  z przeznaczeniem pod garaż o pow. 12m2 oraz pod dojście o pow. 42m2 (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 12,00zł netto za garaż oraz 21,00zł netto za dojazd (tj. brutto razem: 40,59zł).  Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry;

- działki nr 617/29, 741/20, 741/17 o łącznej powierzchni 796m2 położone w Olkuszu obręb Pomorzany, na okres 3 lat - z przeznaczeniem pod dojazd, dojście (działki obecnie zajmowane na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,50zł/ m2 netto (tj. 489,54zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie - do 10 – go każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 599/61  o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. B. Głowackiego na okres 3 lat - z przeznaczeniem pod parking (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,60zł/m2 netto tj. 147,60zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10- go każdego miesiąca z roku z góry;

- część działki nr 5489/6 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej o pow. 570m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy warzywno – owocowy (dojazd do działki jedynie z działki prywatnej - brak dostępu do drogi) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,

 a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 209, 32-300 Olkusz, tel. 32 6260209, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
  3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu/dzierżawy/użyczenia, udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania, na podstawie przepisów: art. 6 pkt 1 ppkt c Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku, obowiązywania umowy i przez okres 10 lat od dnia jej ustania.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest podstawą rozpatrzenia złożonego wniosku.
  9. Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do podania danych określonych w formularzu, a konsekwencją niepodania danych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.