Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  obok pok. 211 na okres 21 dni tj. od dnia 09.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

- 8 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21 m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018 r. w wysokości: 126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

 - działki nr 1449/13 o pow. 37 m2, nr 1449/15 o pow. 42 m2 - położone w Olkuszu przy ul. Górniczej i ul. Staszica z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową i kontenery do zbiórki odpadów komunalnych pow. 40 m2. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 100,00 zł netto (tj. brutto 123,00 zł).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- najem lokalu użytkowego położonego w Podlesiu o powierzchni 160 m2 na okres 3 lat - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1091.2020 z dnia 20.05.2020 r. w wysokości: 10,00zł netto w pierwszym okresie działalności i 200,00 zł netto miesięcznie w następnych latach działalności. Termin wnoszenia opłat miesięcznie - do 10 – go każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2689/48 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka o pow. 40 m2 z przeznaczeniem pod garaż murowany na czas nieokreślony (dzierżawa na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 40,00 zł netto (tj. brutto 49,20 zł).  Termin wnoszenia opłat miesięcznie  do 10 – go każdego miesiąca z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa, najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę, najem nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.