Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz - oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 1573 o pow. 4,4323ha (RV – 4,3706ha, RIVb - 0,0408ha, dr – 0,0209ha) położona w Niesułowicach, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.

2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działce drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego  w Olkuszu.

3.  W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2020r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 (duża sala na parterze). Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

5.  Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 24.07.2020r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty:  przetarg na dzierżawę działki  nr 1573.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (w tym podatku od nieruchomości) - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9 Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji polegającej na zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN  znajdującej się na  w/w działce.

10. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  pok. 111, tel. (032) 6260111.  W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.