Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o podjęciu

 

Uchwały Nr XVII/207/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gorenice – Zawada

oraz

Uchwały Nr  XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu

 

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:

  • Uchwałą Nr XVII/207/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada,
  • Uchwałą Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po południowej stroni linii kolejowej w Olkuszu.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. Uchwał oraz pisemnym podsumowaniem dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, pok. nr 102, w godzinach pracy Urzędu. Wyżej wymienione Uchwały udostępnione są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada

UCHWAŁA NR XVII/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu