Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 15 września 2020 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz (z późn. zm.).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 za rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 za rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nr 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/9, 1231/10, 1231/11, 1232/8, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 1232/12 i 1232/13, położonych w Olkuszu przy ulicy Księdza Prałata Henryka Januchty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 1437/4, położonej w Olkuszu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości położonej w Olkuszu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski.
 25. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.