Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu w rejonie

ul. Żuradzkiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość stanowiąca działkę o numerze 2148/13 o powierzchni 534m2, położona w Olkuszu w rejonie ul. Żuradzkiej.

Nieruchomość położona jest w kompleksie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, w sąsiedztwie torów kolejowych. Posiada dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji i zaopatrzenia. Działka znajduje się w odległości ok. 04km na południe od centrum Olkusza (rynku).

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do ul. Żuradzkiej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej.

 

2. Księga wieczysta nr: KR1O/00061939/0.

Nieruchomość wolna od obciążeń, wolna od zobowiązań.

 

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Piaski, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z dnia 23 września poz. 5904) działka znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „4MWN/U”  – opisanymi jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  jednorodzinnej”.

 

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

5. Cena nieruchomości netto wynosi: 77 000,00zł.,

(słownie: siedemdziesiąt siedem  tysięcy złotych).

 

6. Ter min złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 12.03.2021r.