Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

                                                                                   

 

WYNIK     PRZETARGU

 

W dniu 02.02.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został

IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się

z działek nr:  632 o powierzchni: 0,2500ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00078609/0, nr 633

 o powierzchni: 0,2120ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i nr 617/39 o powierzchni: 1,1635 ha, objętej księgą wieczystą nr KW KR1O/00047850/8. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi: 1,6255ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie nieregularnego wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny .

Aktem notarialnym Rep. A nr 5393/2020 z dnia 24.09.2020 zawarto umowę ustanowienia służebności przesyłu polegającą na: - prawie posadowienia linii napowietrznej wysokiego napięcia WN m.in. na działkach: nr 617/39 na powierzchni 2296,29m2 i nr 633 na powierzchni 113,6m2, - prawie całodobowego dostępu do nieruchomości w pasie służebności niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez uprawnionego prawa służebności przesyłu.

Nieruchomość wolna od innych obciążeń, wolna od zobowiązań.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (z późn.zm.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. działki nr 632, 633, 617/39 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: B3.P-U opisanym jako: ”Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto działki te znajdują się w zasięgu złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w zasięgu starego kopalnictwa – rud srebra i ołowiu, w terenie kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 454 Olkusz-Zawiercie oraz w zasięgu aglomeracji Olkusz.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków miasta Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działka nr 633 o pow. 0,2120 ha stanowi użytki „ LsVI”, ( las ). Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 100 z późn. zm.) - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :

a)      oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub

b)      przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren u, lub

c)      o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3.

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Działka nr 633 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie tego gruntu z produkcji leśnej (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach).

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 2 oferentów i zostali oni dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.

 

  1. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 850 000,00  zł .

 

  1. W przetargu osiągnięto cenę netto: 858 500,00zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).  

                                                                                                                                                                                   

  1. Nabywcą nieruchomości została Firma: „ANTRANS BIS”, Anna Pacia, Spółka Jawna – Jeżówka 242, 32 340 Jeżówka