Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK  PRZETARGU

 

   W dniu 16.02.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został  I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek  o numerach: działka nr 1231/10 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/12 o powierzchni 152m2 - łącznie 652m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty. Objętych Księgami wieczystymi nr: KR1O/00024213/4 (działka nr 1231/10) i KR1O/00039966/5 (działka nr 1232/12).

Nieruchomość położona jest w otoczeniu teren ów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie to  domy jednorodzinne, kościół i Osiedle Słowiki. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami, teren równy, lekko pofałdowany. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej- ulicy Ks. Prał. H. Januchty. Kształt działki prostokątny. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do mediów możliwy od ul. Jasnej oraz ul. Miłej.

Nieruchomość wolna od obciążeń, nieruchomość wolna od zobowiązań.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty, zatwierdzoną Uchwałą Nr  XL/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 7074) działki nrnr  1231/10 i 1232/12 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „1.M/U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową”.

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 2 oferentów i 2 oferentów zostało dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

 

  1. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 144 000,00  zł .

 

W przetargu osiągnięto cenę netto: 156 000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT 23% tj. 35 880,00zł.

czyli razem brutto: 191 880,00zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).              

 

  1. Nabywcą nieruchomości zostali: Wanda i Stanisław małż. Czopek .