Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 2020/2  o pow. 677 m2, położona przy  ul. Wiejskiej w Olkuszu. Objęta księgą wieczystą – KR1O/00007943/5.

 

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta. Otoczenie nieruchomości stanowią teren y zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie zabudowa wielorodzinna.  Działka jest niezabudowana i ogrodzona z trzech stron ogrodzeniami nieruchomości sąsiednich. Powierzchnia równa, porośnięta trawą, krzewami oraz samosiejkami. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej i gazowej.

Nieruchomość wolna od obciążeń, nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu, z dnia 25.06.2003r. (Dz. U. Woj. Mał. Nr 247 z 2003r., poz 2910) -  działka nr 2020/2 w południowej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem – „13.MJU” - opisanym jako : „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi”  natomiast w północnej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1RO” – opisanym jako:  „Tereny ogrodów”,  ponadto w  granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 01.01.2021r.

     I przetarg odbył się w dniu 16 .02.2021

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  80 000,00zł., (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości:   16 000,00zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.04.2021r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość nr 2020/2 - przy ul. Wiejskiej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 27.04. 2021r. o godz. 10,00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

a)       dowodu wniesienia wadium.

b)      osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c)       osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d)      pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e)       małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f)       przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

9. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

10. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.