Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej II część działki nr 62/11 położonej w Żuradzie

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00078036/2, położonej w Żuradzie z przeznaczeniem pod uprawy rolne - na okres 1 roku.

2.  Przetarg dotyczy II części działki nr 62/11 o powierzchni 7927m2 położonej od strony Żurady.

3.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 06.05.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,   Rynek 1, w sali narad na parterze o godz. 915.

4. W/w nieruchomość stanowi teren w części zagospodarowany, zakrzewiony, a od strony północnej zadrzewiony. Wycięcie drzew rosnących na działce może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (m.in. po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu).

5. Przedmiotowa część działki nie ma dostępu do drogi publicznej.

6. Przedmiotowa część działki nr 62/11 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczona jest  symbolem „R” oraz „Ls”.

7. Wydzierżawiający zastrzega, że w sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań tj. w przypadku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

8.  Stawka wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

9.  Postąpienie w  wysokości rocznego czynszu wynosi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 100,00zł (słownie: sto złotych) - na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. w ter minie do dnia 04.05.2021r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu) z podaniem tytułu wpłaty:

przetarg na dzierżawę działki nr 62/11 część II

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu za dzierżawę. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

12. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego.

13. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu za dzierżawę, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających - zgodnie z obowiązującymi przepisami-  właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne.

14. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy dzierżawy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111.

15.Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. 32 6260111.

17. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.