Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYNIK PRZETARGU

 

 

1. W dniu 18.05.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został V przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 840/13 (pow.2745m2) i 840/14 (pow.30m2) o łącznej powierzchni 2775m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0.

 

2. Cenę wywoławczą do przetargu stanowiła kwota: 999 000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

 

3. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 6 oferentów.

 

4. Na przedmiotowy przetarg zostało złożonych 6 ofert z których 1 budziła wątpliwości co do treści w zakresie oznaczenia ceny nabycia nieruchomości i opisu ceny  i nie została zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

 

5.  5 ofert spełniających warunki przetargu i nie budzących wątpliwości zostało dopuszczonych do części niejawnej przetargu.

 

6. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę: MTD Mariusz Dziura, Sp. j. z siedzibą w Olewinie.

z zaoferowaną najwyższą ceną: 1 308 000,00zł. (słownie:  jeden milion trzysta osiem tysięcy złotych).

 

7. Nabywcą nieruchomości została Firma:

MTD Mariusz Dziura, Sp. j. z siedzibą w Olewinie.