Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gorenice-Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVII/337/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice-Zawada obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Zakres zmian określony w ww. Uchwale dotyczy:

1) ustaleń Planu dla:

 1. maksymalnej wysokości dla wolnostojących obiektów usługowych w terenach oznaczonych symbolami 1MN.2 - 41MN2,
 2. maksymalnej wysokości dla obiektów gospodarczych w terenach oznaczonych symbolami 8U, 9U,
 3. maksymalnej wysokości dla wolnostojących budynków garażowych w terenach oznaczonych symbolami 1UP, 2UP,
 4. maksymalnej wysokości innych obiektów związanych z kultem religijnym w terenie oznaczonym symbolem 1ZC,

2) wyznaczenia terenów pod lokalizację ujęć wody.

Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2021. Załącznik graficzny wraz z granicą obszaru objętego uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 września 2021 r. włącznie.

Wnioski do zmiany miejscowego planu w ww. zakresie, należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek  dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102, Urząd Miasta i Gminy
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik