Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W związku z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przypominam, iż  w myśl art.205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z póź. zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te objęte są działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy- do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 197 omawianej ustawy, urządzeniami melioracji wodnych są rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

W związku z powyższym informuję, że wykonywanie prac konserwacyjnych zapewniających drożność rowów melioracyjnych, należy do obowiązków zainteresowanych  właścicieli gruntów , spółki wodnej lub związku spółek wodnych, działających na terenie gminy.

Ponadto zgodnie z art.206 ustawy Prawo wodne, w przypadku niewykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, właściwy organ Wód Polskich wydaje decyzję administracyjną, ustalającą omawiane obowiązki, zawierającą szczegółowe zakresy i terminy wykonywania prac konserwacyjnych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez zainteresowanych właścicieli gruntów.

Jednocześnie informuje, że wykonywanie prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony  środowiska oraz ochrony przyrody.

 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz