Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 2373, z późn.zm./

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydanym w dniu 10.05.2022 r. postanowieniu, którego treść podaję niżej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. nastąpiło w dniu 11.05.2022 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Podstawa prawna:

- art. 49 § 1 Kpa  -  „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

 

 

 

 

 

Olkusz 10.05.2022 r.

SE.6220.5.2016.RG

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021r. poz. 2373, z późn. zm./, art. 104 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm./ - działając na wniosek BOIG PROPERTY CONSULTING Spółki z o.o. z siedzibą ul. Powiśle 4/11, 31-101 Kraków – reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Bartłomieja Bednarczyka

 

 

postanawiam

 

stwierdzić, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 9/2016 z dnia 24.10.2016 r., znak: KE.6220.5.2016.AS, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na rzecz: Land 2B 05 Sp. z o. o., 00-103 Warszawa ul. Królewska 6, a następnie przeniesionej decyzją nr 5/2022 z dnia 30.03.2022 r. na spółkę BOIG PROPERTY CONSULTING Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Powiśle 4/11, 31-101 Kraków.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 24.03.2022 r. pełnomocnik BOIG PROPERTY CONSULTING Spółka z o. o. z siedzibą ul. Powiśle 4/11, 31-101 Kraków – Pan Bartłomiej Bednarczyk, złożył w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz  przy ul. Sławkowskiej”.– na spółkę: BOIG PROPERTY CONSULTING Spółka z o. o. oraz o wydanie postanowienia o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w w/w decyzji.

Decyzją nr 5/2022 z dnia 30.03.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przeniósł w/w decyzję środowiskową na spółkę: BOIG PROPERTY CONSULTING Spółka z o. o. z siedzibą: ul. Powiśle 4/11, 31-101 Kraków, równocześnie wystąpił z pismem do Pana Bartłomieja Bednarczyka – pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku dot. stwierdzenia aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia j.w.

Wniosek został uzupełniony w dniach: 15.04.2022 r. oraz 09.05.2022 r.

Uzasadniając przedmiotowy wniosek Inwestor wskazał, że nie zmienił się rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz potwierdził, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 9/2016 z dnia 24.10.2016 r., znak: KE.6220.5.2016.AS, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na rzecz: Land 2B 05 Sp. z o. o., 00-103 Warszawa ul. Królewska 6, a następnie przeniesionej decyzją nr 5/2022 z dnia 30.03.2022 r. na spółkę BOIG PROPERTY CONSULTING Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Powiśle 4/11, 31-101 Kraków – będą spełnione w ramach realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji, a wymagania dotyczące ochrony środowiska zostaną uwzględnione w projekcie budowlanym.

Ponadto, opisany w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stan środowiska terenu, na którym ma być realizowana inwestycja nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do stanu z momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021r. poz. 2373, z późn. zm. - dalej ustawa ooś/, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informację na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 9/2016 z dnia 24.10.2016 r., znak: KE.6220.5.2016.AS, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz  przy ul. Sławkowskiej”, dalej decyzja ooś, stała się ostateczna 24.11.2016 r., a zatem nie upłynął jeszcze termin 6 lat, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, jednocześnie zauważyć należy, że przed złożeniem wniosku, upłynął termin 5 letni, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś.

Po przeanalizowaniu wniosku, zapisów decyzji ooś oraz informacji o stanie środowiska i możliwości realizacji warunków określonych w tej decyzji organ zajął stanowisko, iż aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji ooś.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu burmistrza.

Zgodnie z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a m.in. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 

W związku z powyższym, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Agnieszka Solecka

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Bartłomiej Bednarczyk - pełnomocnik BOIG PROPERTY CONSULTING Spółka z o. o. z siedzibą ul. Powiśle 4/11, 31-101 Kraków.
  2. Strony postępowania – na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z art. 49 KPA – za pomocą zawiadomienia w BIP UMiG w Olkuszu.      
  3. A/a.

 

 

 

 

 

 

Osoba prowadząca sprawę:

Renata Gęgotek, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 324,

tel.: 32 626 01 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.