Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

21 czerwca 2022 roku, godz. 15:30

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

32-300 Olkusz, Rynek 1

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

 1. Raport o stanie Gminy Olkusz za rok 2021.
 2. a) Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za rok 2021 radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.
 3. b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Uchwała Nr S.O.XIV.423.8.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2022 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok.

 

 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok.

 

 1. Uchwała Nr S.O.XIV.424.10.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2021 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu”

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg Województwa Małopolskiego”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Ochrona powietrza w Gminie Olkusz”

 

 1. Wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.