Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu, położonej w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem wykazu jest niezabudowana działka nr 5598 o pow. 585m2, objęta  księgą wieczystą KR1O/00044597/5, położona w Olkuszu, stanowiąca własność Gminy Olkusz.

Nieruchomość położona jest w Olkuszu w rejonie ul. Rzemieślniczej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do otoczenia drogą asfaltobetonową. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rzemieślniczej (w odległości 25m). Instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Na działce znajdują się drzewa i krzaki. Wysoki poziom wód gruntowych. Przed zabudową należy wykonać odwodnienie działki.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane: domy, szkoła, centrum handlowe.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza,  zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14.07.2011r. Nr 357,poz. 3021) - działka nr 5598  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C30aMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” .

 

2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

3. Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

4. Cena nieruchomości netto: 128 700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych).

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 29.07.2022r.