Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu, położonej w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem wykazu jest niezabudowana działka nr 5599 o pow. 586m2, objęta  księgą wieczystą KR1O/00044597/5, położona w Olkuszu, stanowiąca własność Gminy Olkusz.

Nieruchomość położona jest w Olkuszu przy ul. Rzemieślniczej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do otoczenia drogą asfaltobetonową. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rzemieślniczej. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Na działce znajdują się drzewa i krzaki. Wysoki poziom wód gruntowych. Przed zabudową należy wykonać odwodnienie działki.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane: domy, szkoła, centrum handlowe.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza,  zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14.07.2011r. Nr 357,poz. 3021) - działka nr 5599  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C30aMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” .

 

2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

3. Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

4. Cena nieruchomości netto: 140 640,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 29.07.2022r.