Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działki o numerze 5598, o powierzchni 585m2, objętej księgą wieczystą nr: KR1O/00044597/5.

Nieruchomość położona jest w Olkuszu w rejonie ul. Rzemieślniczej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do otoczenia drogą asfaltobetonową. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rzemieślniczej (w odległości 25m). Instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Na działce znajdują się drzewa i krzaki. Wysoki poziom wód gruntowych. Przed zabudową należy wykonać odwodnienie działki.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane: domy, szkoła, centrum handlowe.

 

2. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza,  zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14.07.2011r. Nr 357,poz. 3021) - działka nr 5598  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C30aMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń. Nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 29.07.2022r.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  128 700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych).

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości   25 740,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) w terminie do dnia 21.09.2022r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość – dz. nr 5598”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „ Przetarg – nieruchomość – dz. nr 5598”  należy składać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny przy wejściu do budynku, do dnia 21.09.2022r. do godziny 13.00. 

Oferta powinna zawierać :

- Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz jego podpis.

- Datę sporządzenia oferty.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

- Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew/ gotówka).

- Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Do oferty należy dołączyć :

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,

- Osoby prawne- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ,

- Pełnomocnicy oferentów - pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,

- Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn. zm.) stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

- Osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostają w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka).

 

7. Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 27.09.2022r. o godzinie  10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, sala narad - parter.

Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie zostanie przyjęta podlega zwrotowi nie później niż po upływie 3 dnia od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

9. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

10. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.