Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działki o numerze 5599, o powierzchni 586m2, objętej księgą wieczystą nr: KR1O/00044597/5.

Nieruchomość położona jest w Olkuszu, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do otoczenia drogą asfaltobetonową. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rzemieślniczej. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Na działce znajdują się drzewa i krzaki. Wysoki poziom wód gruntowych. Przed zabudową należy wykonać odwodnienie działki.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane: domy, szkoła, centrum handlowe.

 

2. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza,  zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14.07.2011r. Nr 357,poz. 3021) - działka nr 5599  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C30aMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń. Nieruchomość wolna od zobowiązań.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 29.07.2022r.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  140 640,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  28 128,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) w terminie do dnia 21.09.2022r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość – dz. nr 5599”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „ Przetarg – nieruchomość – dz. nr 5599”  należy składać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny przy wejściu do budynku, do dnia 21.09.2022r. do godziny 13.00. 

Oferta powinna zawierać :

- Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz jego podpis.

- Datę sporządzenia oferty.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

- Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew/ gotówka).

- Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Do oferty należy dołączyć :

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,

- Osoby prawne- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ,

- Pełnomocnicy oferentów - pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,

- Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn. zm.) stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

- Osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostają w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka).

 

7. Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 27.09.2022r. o godzinie  12.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, sala narad - parter.

Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie zostanie przyjęta podlega zwrotowi nie później niż po upływie 3 dnia od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

9. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

10. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.