Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” prosimy o przygotowanie m.in.:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu wnioskodawcy, ADRES E-MAIL (konieczny do założenia konta przez Generator Wniosków o Dofinansowanie oraz przekazania wniosku w wersji elektronicznej!), PESEL współmałżonka,
 2. NR KSIĘGI WIECZYSTEJ (zaczynający się na KR1O/…../…). Uwaga! W przypadku braku nr księgi wieczystej prosimy przygotować akt notarialny budynku,
 3. NUMER DZIAŁKI (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 4. ROK WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA BUDOWĘ/ ZGŁOSZENIA BUDOWY (należy wybrać odpowiedni przedział czasowy    np. 1980-1990),
 5. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO (m2)- Uwaga! Powierzchnia całkowita liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.
 6. Informacja czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza (powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej w m2, liczba miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej, % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej).
 7. Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe (Uwaga! Zlikwidowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe jest konieczne jeżeli źródło ciepła nie spełnia wymogów Programu! Ponadto informujemy, że podczas likwidacji „starego” pieca, należy pamiętać o dowodzie (tj. dokument likwidacji starego pieca np. z punktu skupu złomu), gdyż będzie on niezbędnym dokumentem do wniosku o płatność),
 8. DATA ROZPOCZĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA (poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – data wystawienia pierwszej faktury (faktury proforma, zaliczkowe) lub równoważnego dokumentu księgowego)   Uwaga!  Nie starszy niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 9. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA (tj. piec- jaki (pompa, kocioł gazowy, kotłownia gazowa, kocioł olejowy, zgazowujący drewno, na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne itp.), ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna lub drzwiowa. Dokumentacja - czy audyt, czy dokumentacja projektowa czy ekspertyza.
 10. Do poziomu dofinansowania NAJWYŻSZEGO i PODWYŻSZONEGO prosimy o przygotowanie ZAŚWIADCZENIA wydanego przez OPS o przeciętnym dochodzie członka rodziny.
 11. Do PODSTAWOWEGO poziomu dofinansowania prosimy o przygotowanie dochodu WNIOSKODAWCY ze wszystkich źródeł np. z PIT 37, PIT 36, praca za granicą (we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze” rozliczamy się za rok podatkowy, który rozliczyliśmy na dzień składania wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Skarbowym, w przypadku braku rozliczenia za rok podatkowy 2022, prosimy o przygotowanie PIT za rok podatkowy 2021, natomiast w przypadku rozliczenia się za rok podatkowy 2022 prosimy o przygotowanie PIT za rok podatkowy 2022) oraz gdy Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne, prosimy o przygotowanie informacji o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych (użytki rolne).
 12. Do wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem prosimy o przygotowanie UMOWY Z WYKONAWCĄ (max. 3 umowy z wykonawcą).
 13. W przypadku współwłasności nieruchomości prosimy o przygotowanie OŚWIADCZENIA współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
 14. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej prosimy o przygotowanie Oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.

Szczegółowych informacji dotyczących programu również możecie Państwo uzyskać odwiedzając stronę internetową:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (który przyznaje dofinansowanie i wydaje decyzję w sprawie dofinansowania),
w zakładce „Czyste Powietrze”: https://www.wfos.krakow.pl/  oraz poprzez kontakt z:

 1. Infolinią „Czyste Powietrze”, która czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00, tel.: 12 422 94 90  1.
 2. Ogólnopolską Infolinią Programu „Czyste powietrze”, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel.: 22 340 40 80.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zakres inf. do wniosku
 2. Oświadczenia współwłaściciela, współmałżonka
 3. Wzór Umowy z Wykonawcą
 4. Pełnomocnictwo