Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dnia 21 marca  2023 r. , godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 

1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Olkusz (Rzeczpospolita Polska) a miastem Niżyn w obwodzie czernichowskim (Ukraina).

 

5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich  treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia .

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie podjęcia interwencji w przedmiocie organizacji zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku Uchwały Nr XVII/207/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic – etap A.

 

14. Podjęcie uchwały projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Olkusz.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzania w Gminie Olkusz naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa , zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programów zdrowotnych i zadania z zakresu zdrowia publicznego.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Olkusz w Stowarzyszeniu pn. „Związek Gmin Jurajskich”.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Lekkoatletyczno – Piłkarskiego z zapleczem sportowym i trybunami na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu.

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2023”.

 

27. Wolne wnioski.

 

28. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.