Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórki zmagazynowanych na placu Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu przy ul. Wspólnej.

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórki zmagazynowanych na placu Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Ilość materiałów budowlanych z rozbiórki jest ilością orientacyjną, wyszacowaną na podstawie pomiarów oraz zewnętrznych oględzin bez przerzucania materiału.
  Materiały budowlane z rozbiórki stanowią własność Gminy Olkusz.
 1. Ustala się minimalną cenę do składania ofert w zależności od wybranego asortymentu  zgodnie z poniższą tabelą w wysokości

 

Lp.

Rodzaj materiału

j.m.

Ilość orientacyjna

Minimalna cena brutto do składania ofert

1

Kostka granitowa

t

310

38.982,74

2

Bloki (krawężniki) z granitu łupanego

m

286,30

17.950,20

3

Bloczki z granitu łupanego

t

18,20

2.317,43

 

 1. Oferent (kupujący), który złoży najkorzystniejszą ofertę na dany asortyment (jeden lub więcej) zobowiązany jest do podpisania umowy na sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórki w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Kupujący może wykonać umowę (odebrać materiały budowlane z rozbiórki) po podpisaniu umowy, zapłacie całej ceny sprzedaży oraz protokolarnym przekazaniu terenu i materiałów budowlanych (sporządzonym w terminie do 3 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży w dni robocze w godzinach od 7.00 do 13.00). Po odebraniu materiałów budowlanych zgodnie z umową zostanie sporządzony protokół zakończenia prac.
 3. Termin płatności faktury: 14 dni od wystawienia faktury przez Sprzedającego.
 4. Termin wykonania przedmiotu umowy: –  14 dni od protokolarnego przekazania terenu.
 5. Do obowiązków oferenta (kupującego) należeć będzie załadunek, wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu oraz uporządkowanie miejsca składowania ww. materiałów na własny koszt.
 6. Prace dotyczące wywozu materiałów z rozbiórki winny być prowadzone w dni robocze w godz. od 7.00 do 18.00.
 7. Zaleca się aby każdy oferent przed złożeniem ofert dokonał wizualnej oceny materiałów budowlanych z rozbiórki.
 8. Kupujący będzie prowadził wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktów przez Sprzedającego.
 9. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich podczas prac będących przedmiotem umowy kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi.
 10. Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się ze wzorem umowy.
 11. Ofertę określającą koszt brutto zakupu materiałów budowlanych z rozbiórki można złożyć
  w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 w formie pisemnej, w terminie do 20.11.2018r. do godz. 1200 w Punkcie Informacyjno – Podawczym. Koperta winna być oznaczona napisem „Oferta na zakup materiałów budowlanych z rozbiórki zmagazynowanych na placu SUW w Olkuszu”.
 12. Oferta ma zawierać oferowaną cenę brutto w zależności od wybranego asortymentu z podziałem na poszczególne materiały wyszczególnione w załączniku Nr 1.
 13. Sprzedającemu w każdym czasie przysługuje prawo wycofania zapytania ofertowego lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo - Inwestycyjnymi UMiG w Olkuszu, pok. 308, tel. 326260158.

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest P. Żaneta Bojakowska - Korzeniowska – inspektor Wydziału Drogowo - Inwestycyjnego.

 

W związku z pracami na sieci ciepłowniczej informujemy, że
od dnia 08.11.2018 godz. 10:00 do dnia 08.11.2018 godz. 13:00
mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do Panstwa obiektów:

(06/00496) Jana Kochanowskiego 2, Olkusz;
(06/00220) Jana Kochanowskiego 2, Olkusz;
(06/00365) Jana Kochanowskiego 2, Olkusz;
(06/00442) Stefana Żeromskiego 1, Olkusz;
(06/00458) Stefana Żeromskiego 6, Olkusz;


O ewentualnych zmianach dotyczących powyższego terminu poinformujemy Państwa bezzwłocznie.

Informacje dotyczące zakłócenia dostępne pod nr 993 (czynne całą dobę, połączenia stacjonarne bez opłat) oraz pod numerem 32 258 47 73.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerami telefonów 32 663 82 21 oraz 32 663 82 17.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.
Na Panstwa obiektach mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplej. Szczególowe informacje dostepne poprzez wybrane kanaly komunikacji (eBOK,mail) lub pod nr 993.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” mająca na celu Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promowanie rozwoju przestrzennego w gminie Olkusz poprzez zagospodarowanie na pow. 12.016,34 m kw. terenów zielonych w Troksie (w formie placu zabaw, siłowni zewn., altany wypoczynkowej z elementami małej architektury, ciągów pieszych) oraz budowę 2 boisk (do piłki nożnej i koszykowej) w Kosmolowie z zastosowaniem innowacji technicznej - 2 ławek solarnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będą 2 odnowione centra miejscowości.

„Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie wraz z budową boisk w Kosmolowie w gminie Olkusz”

Całkowita kwota projektu to 1 229 592,36, kwota dofinansowania 782.389,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W Troksie zostanie uporządkowany teren przy świetlicy wiejskiej oraz stworzona zostanie przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Zrewitalizowany zostanie też teren zielony po drugiej stronie ulicy. Projektowane jest miejsce spotkań mieszkańców w formie altany w konstrukcji drewnianej z podwyższeniem mogącym stanowić scenę oraz z przyległym kręgiem ogniskowym. Przewidywane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy, piaskownicę oraz niezbędne elementy małej architektury (27 ławek, 10 stolików parkowych, 2 stoliki do gry w szachy), a także stworzenie siłowni zewnętrznej (3 urządzenia). Zorganizowany zostanie skwer z ławkami, w tym z ławką solarną i stolikami do gry w szachy przy zbiorniku wodnym. Powstaną też nowe ciągi piesze oraz nowa zieleń.

W Kosmolowie planowana jest wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia boisk. Nawierzchnia na boisko do piłki nożnej zaprojektowana została jako trawa syntetyczna, a nawierzchnia na boisko do koszykówki jako nawierzchnia poliuretanowa. Dodatkowym wyposażeniem będzie  ławka solarna z panelami fotowoltaicznymi.

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie opinii Beneficjentów na temat efektywności działalności biura, jak i pracowników LGD „Nad Białą Przemszą”. Zawarcie w ankiecie uwag i opinii pozwoli udoskonalić funkcjonowanie i działalność biura LGD.

 

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://ankieta.decydujmyrazem.org.pl/index.php/995984/lang-pl

Zapraszamy!

 

PROW

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” mająca na celu Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promowanie rozwoju przestrzennego w gminie Olkusz poprzez zagospodarowanie na pow. 12.016,34 m kw. terenów zielonych w Troksie (w formie placu zabaw, siłowni zewn., altany wypoczynkowej z elementami małej architektury, ciągów pieszych) oraz budowę 2 boisk (do piłki nożnej i koszykowej) w Kosmolowie z zastosowaniem innowacji technicznej - 2 ławek solarnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będą 2 odnowione centra miejscowości.